Magazine Logo

Er zijn 5 resultaten voor:

Placeholder image

De Nederlandse Empathie Quotiënt (EQ) en Systematiseren Quotiënt (SQ)

Achtergrond. De Empathie Quotiënt (EQ) en de Systematiseren Quotiënt (SQ) zijn vragenlijsten die wereldwijd gebruikt worden om de cognitieve stijl van personen te meten. Recentelijk werden de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versies in de internationale vakliteratuur gepresenteerd (Groen, Fuermaier, Den Heijer, Tucha, & Althaus, 2015). Doel. Ten behoeve van het WTA zullen de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse lijsten in het onderhavige artikel kort worden samengevat. Methode. De analyses zijn uitgevoerd op een steekproef uit de algemene bevolking (n = 685) en op een groep hoog-functionerende mannen met een autismespectrumstoornis (n = 42). Resultaten. Over het geheel genomen mag geconcludeerd worden dat de lijsten betrouwbaar en valide zijn om de empathiserende en systematiserende cognitieve stijl te meten bij gezonde volwassenen en volwassenen met autisme. Verder werden de Nederlandse psychometrische eigenschappen vergeleken met die van andere internationale studies. Conclusie. Er is een goede cross-culturele stabiliteit voor Westerse landen, echter in Aziatische landen was de EQ minder stabiel en minder gevoelig voor man-vrouw verschillen.

1-6-2016 -
Editie 2 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De rol van empathie in het omgaan met mensen met een cognitief-emotionele beperking

Er is helaas weinig geschreven over het empathische omgaan met en door mensen met een cognitief-emotionele beperking (CEB), waartoe ik mensen met een verstandelijke beperking en zij die daarbij een autistiforme stoornis hebben reken. Hier wil ik graag aandacht voor vragen. Ik begin met de vraag waarom deze term cognitief-emotionele beperking. Daarna werp ik de vraag op of er bij deze categorie cliënten, waarvan mensen met een verstandelijke beperking de grootste groep vormen, überhaupt sprake kan zijn van het zich empathisch inleven in de ander. Daarnaast wil ik ingaan op de vraag of we kunnen zien dat deze mensen onze empathie ervaren en, zo ja, hoe dan? Na beknopt een plaatsbepaling van empathie gegeven te hebben, zal ik ingaan op empathie in relatie tot deze doelgroep. Ik kom hierbij ook te spreken over het begrip Nulempathie, zoals dit door Baron-Cohen (2012) is ingevoerd. Daarna wil ik ingaan op het empathische handelen bezien vanuit de behandelaars, met de stelling dat het primaat van het empathische omgaan met mensen met een CEB ligt bij diegenen die bij de begeleiding c.q. behandeling betrokken zijn.

1-6-2016 - Hans Peters
Editie 2 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

DSM-5-classificatie en diagnose in context

Er is veel vraag naar psychodiagnostiek van een autismespectrumstoornis bij volwassenen. Het psychodiagnostisch onderzoek hieromtrent leidt in de praktijk vaak tot een DSM-classificatie autismespectrumstoornis, maar niet tot een autismespectrum-stoornis-diagnose. Vaak blijkt alleen autismespectrumstoornis geclassificeerd en zijn individuspecifieke kenmerken niet meegenomen in de diagnostische overweging. Psychodiagnostiek van een autismespectrumstoornis is meer dan alleen een DSM-classificatie. Om tot de diagnose inclusief de DSM-classificatie te komen schenkt de psychodiagnosticus aandacht aan de individuele kenmerken van de cliënt. De psychodiagnosticus is zich daarbij bewust van de invloed die van de context waarin men werkt kan uitgaan. In dit forum wordt aan de hand van een actueel theoretisch en praktijkkritisch perspectief en een schematisch overzicht de psychodiagnostiek van een autismespectrum-stoornis bij volwassenen met aandacht voor het onderscheid tussen autismespectrumstoornis-classificatie en autismespectrum-stoornis-diagnose, en de context besproken.

1-6-2016 - R. Vuijk, E.H.M. Eurelings-Bontekoe
Editie 2 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een executieve functietraining voor kinderen met autisme

Doel. Het onderzoeken van de effectiviteit van twee executieve functietrainingen bij kinderen met autisme. Methode. Honderdeenentwintig kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar met een IQ boven de 80 werden willekeurig toegewezen aan één van drie trainingscondities van Braingame Brian, een executieve functietraining met game-elementen; 1) een werkgeheugen training; 2) een cognitieve flexibiliteittraining; of 3) een placebo training, waarin geen executieve functies werden getraind. De training bestond uit 25 sessies en werd gedurende 6 weken thuis uitgevoerd. We onderzochten de effecten van de training op werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, inhibitie, aandacht, en dagelijks gedrag (executieve functies, sociaal gedrag, ADHD-kenmerken en kwaliteit van leven). Resultaten. Hoewel op bijna alle maten (behalve inhibitie) vooruitgang werd gezien na alle drie de trainingscondities, werd alleen een aanwijzing gevonden dat de werkgeheugen training zorgde voor meer verbetering op een werkgeheugentaak dan de andere trainingscondities. Op de overige maten werden geen verschillen tussen de trainingscondities gevonden. Bovendien maakte 26 % van de kinderen de training niet af. Conclusie. De executieve functietraining met game-elementen lijkt in zijn huidige vorm geen geschikte interventie te zijn voor kinderen met autisme.

1-6-2016 - Een bewerking van M. de Vries, P.J.M. Prins, B.A. Schmand, & H.M. Geurts
Editie 2 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Netwerk in Actie (NiA)

Doel. Het verwerven van meer kennis over de rol die het sociaal netwerk van mensen met autisme kan spelen in de behandeling via een meetinstrument voor praktijk en onderzoek. Methode. Literatuuronderzoek, interviews met professionals. Resultaten. Een instrument is ontwikkeld genaamd 'Netwerk in Actie' (NiA). Het instrument is hulpvraaggericht en actiegericht en geeft de behandelaar aangrijpingspunten om met het netwerk van patiënt en naasten aan de slag te gaan in de behandeling. Conclusie. De eerste stap is gezet op weg naar een richtlijn voor netwerk-versterking.

1-6-2016 - Loes Osinga, Serena Botterblom, Jan-Pieter Teunisse
Editie 2 - 2016
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website