Magazine Logo

Er zijn 10 resultaten voor:

Placeholder image

Antiek Curiosa

Dit artikel is afkomstig uit: American Psychologist, Vol. 34, N. 10, pp 821-826, oktober 1979. Vooruitgang in de wetenschap levert vaak een vereenvoudiging op van wat eerst een complex en verwarrend fenomeen leek. Dat kan nog komen op het gebied van ouder-kindinteractie, maar voorlopig wordt dit fenomeen alleen maar ingewikkelder en de nabije toekomst belooft meer complicaties. In de jaren ‘40 onderkenden onderzoekers van socialisatie dat het ging om wederzijdse invloeden van het kind op de ouder en van de ouder op het kind — maar omdat het aan goede methodes ontbrak om de effecten van het kind vast te stellen of te controleren, ging men door met de bestudering van ouder-invloeden, om te zien wat er van deze ene bron te leren viel. Onderzoekers die later ten tonele verschenen dachten dat onderzoek naar ouder-kindinteractie onnodig was: het was voldoende om doelen voor de ontwikkeling te stellen. Door uitgangspunten van de leertheorie toe te passen konden de doelen makkelijk worden bereikt. Weer anderen kwamen met de methode van evolutionaire adaptatie. Die had zo goed gewerkt bij het analyseren van de interactie tussen dierenouders en hun jongen: men kon specifieke gedragscomponenten identificeren en vervolgens vaststellen hoe deze de interactie regelden.

1-6-2005 - Richard Q. Bell
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bladeren

In het Britse tijdschrift Child & Family Social Work en samenvattingen van zeven artikelen daaruit

1-6-2005 -
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

ANTIEK & CURIOSA, Richard Q. Bell, Ouder, kind, en wederzijdse invloed (1979) VAN DE REDACTIE RUBRIEKEN Buitenlands Onderzoek Onderzocht Mirjam Lambermon, Onderzoek in de pleegzorg: positieve en negatieve gevolgen van een frequente bezoekregeling; en een interventieprogramma om ingroei in het pleeggezin te bevorderen Michael Rutter, Omgevingsrisico's voor psychopathologie: onderzoeksstrategieën en bevindingen (samengevat door Mariette Hoogsteder) Thomas G. O’Connor, Overzichtsartikel - de ‘effecten' van opvoeding: onderzoeksbevindingen heroverwogen, hun toepassing, en uitdagingen voor de toekomst Het werk van Selma Fraiberg Edna Adelson en Selma Fraiberg, Een verlaten moeder, een verlaten kind Bladeren In het Britse tijdschrift Child & Family Social Work en samenvattingen van zeven artikelen daaruit Recensie Nina Bernstein, The lost children of Wilder. The epic struggle to change foster care. Susan Sheehan, Life for me aint been no crystalstair. One familys struggle through the child welfare system.

1-6-2005 -
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Onderzoek Onderzocht Internationaal

Inleiding bij drie artikelen over onderzoek

1-6-2005 -
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Omgevingsrisico’s voor psychopathologie: onderzoeksstrategieën en bevindingen

Oorspronkelijke titel: Environmentally mediated risks for psychopathology: research strategies and findings. Het artikel verscheen in Journal of the American Academy ofChild and Adolescent Psychiatry, 2005, 44 (1): 3-18. Onderstaande tekst is een samenvatting. Dr. Michael Rutter is verbonden aan het Institute of Psychiatry, Kings College, London. E-mail: j.wickham@iop.kcl.ac.uk Veel onderzoek laat verbanden zien tussen risicofactoren in de omgeving van kinderen en allerlei psychologische resultaten. Lange tijd veronderstelde men dat deze verbanden oorzakelijk waren; de omgeving veroorzaakte bepaald gedrag. Bell was de eerste die liet zien wat socialisatie nog meer kon betekenen: dat kinderen hun omgeving beïnvloeden in plaats van uitsluitend andersom. (Zie de vertaling van zijn artikel uit 1968 in de rubriek Antiek & Curiosa, voorin dit nummer). Daarna toonde onderzoek op het vlak van gedragsgenetica dat omgevingsrisico’s vaak genetisch waren bepaald; door genetisch bepaald gedrag kiezen en beïnvloeden mensen hun eigen omgeving. Die omgeving brengt soms risicofactoren met zich mee, die weer bepaald gedrag bepalen. Zo brengen ouders met aanleg voor een psychische stoornis via erfelijkheid die aanleg over op hun kinderen, en het zijn diezelfde ouders die de kinderen opvoeden. Er is dus een wisselwerking tussen erfelijkheid en omgeving. Deze en andere kritiek zorgden ervoor dat er de afgelopen decennia steeds meer twijfel kwam over de idee dat een bepaalde omgeving oorzaak kon zijn van psychische stoornissen. Helaas lieten voor- en tegenstanders van dit idee zich weinig gelegen liggen aan empirisch bewijs en waren sommigen vooral bezig elkaar met ideologie om de oren te slaan. Allerlei onderzoeksstrategieën maken het echter mogelijk hypotheses over omgevingsinvloeden heel precies te toetsen. Dan blijkt dat de opvoedingsomgeving nog steeds belangrijke effecten heeft op psychopathologisch gedrag en de psychologische ontwikkeling van kinderen. In dit artikel wordt recent onderzoek over omgevingsrisico’s onder de loep gelegd.

1-6-2005 - Michael Rutter
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Onderzoek Onderzocht Internationaal

Werken in de pleegzorg betekent dat men voortdurend voor lastige dilemma’s en afwegingen staat. Zoals: is een pleeggezin wel de juiste plek voor al die verwaarloosde of mishandelde kinderen die met een koffer vol gedragproblematiek in een pleeggezin arriveren? Zijn ze niet ‘te moeilijk? Of zijn de pleegouders ‘onvoldoende toegerust’ voor deze taak? Een ander dilemma: is het een ‘must’ voor pleegkinderen om geregeld contact te hebben met hun biologische ouders? Of is dit te hoog gegrepen? Kan wetenschappelijk onderzoek antwoord geven op dit soort vragen? In dit artikel worden enkele recente buitenlandse empirische studies naar dit soort lastige vragen besproken. In het eerste deel van dit artikel wordt interventieonderzoek besproken, te weten een intensieve begeleiding voor pleegouders, kind en biologische ouders. De begeleiding richt zich op vermindering van gedragsproblematiek bij jonge kinderen die net geplaatst zijn, in de hoop daardoor de kans op een succesvolle plaatsing te vergroten. Het tweede deel gaat over de effecten van bezoekregeling. In het eerste onderzoek wordt bekeken hoe de frequentie van omgang met biologische ouders samenhangt met de stabiliteit van de plaatsing. In het tweede onderzoek bij kleuters die getuige zijn geweest van mishandeling van moeder door vader, wordt gezocht naar de samenhang tussen de frequentie van de omgang met vader en internaliserende en externaliserende problematiek van het kind. In het derde onderzoek staan loyaliteitsconflicten van pleegkinderen centraal.

1-6-2005 - Mirjam Lambermon
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Overzichtsartikel — de ‘effecten van opvoeding: onderzoeksbevindingen heroverwogen, hun toepassing, en uitdagingen voor de toekomst

Achtergrond: Veel vragen over de ‘effecten van opvoeding op emotionele problemen en gedragsproblemen van kinderen zijn nog onbeantwoord. In dit overzichtsartikel wordt de literatuur over dit onderwerp besproken en worden suggesties gedaan voor verder onderzoek. Methode: Het overzicht begint met een kritische bespreking van theorieën en definities van ouderschap. Vervolgens wordt het onderzoek naar voorspellers van de ouder-kindrelatie en van de ontwikkeling van kinderen beschreven. Evidentie voor oorzakelijke processen wordt nog eens bekeken in het licht van bevindingen over de invloed van grotere systemen op het welbevinden van kinderen, over tweerichtingprocessen in ouder-kindinteractie, en over hypothesen vanuit de gedragsgenetica. Resultaten: In onderzoek is een verband tussen de ouder-kindrelatie en het welbevinden van kinderen veelvuldig aangetoond, maar oorzakelijke verbanden zijn nog nauwelijks te leggen. Theorievorming is nodig, en integratie van de verschillende onderzoeksgebieden. En hoewel we een fundament van gedegen en breed onderzoek hebben, weten we niet in hoeverre het bruikbaar is in de klinische praktijk. Conclusies: Ons inzicht in de aard van de ouder-kindrelatie en de invloed daarvan op de kinderontwikkeling is sterk toegenomen, maar een aantal basale conceptuele, methodologische en klinische vraagstukken dient nader te worden bestudeerd. Trefwoorden: ouder-kindrelatie, ontwikkeling, gedragsgenetica, psychopathologie.

1-6-2005 - Thomas G. O’Connor
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Recencies

Nina Bernstein, The lost children of Wilder. The epic struggle to change foster care. Susan Sheehan, Life for me ain’t been no crystal stair. One family’s struggle through the child welfare system.

1-6-2005 -
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Een in de steek gelaten moeder, een in de steek gelaten kind2 Oorspronkelijk werd deze casus beschreven als antwoord op vragen van collega’s. De vragen waren: ‘Hoe pas je in je behandeling de psychotherapeutische uitgangspunten aan als een zeer jong kind en de moeder beiden cliënt zijn en als de therapie voornamelijk plaatsvindt via huisbezoeken?’ ‘Wat gebeurt er in therapieses-sies bij deze vorm van behandeling?’ Als antwoord op deze vragen hebben we ervoor gekozen de casus van Beth en Trudy als volgt te presenteren. We hebben twee sessies uit het begin van de behandeling uitgekozen en beschrijven gedetailleerd wat zich in deze sessies heeft afgespeeld. Toen we dit verslag presenteerden, waren we pas zes maanden aan het werk met dit buitengewoon moeilijke geval en konden we niet weten wat de afloop zou zijn. Toch meenden we dat we ermee konden illustreren hoe onderdrukte herinneringen van de ouder weerklinken in de behoeften en het gedrag van een zeer jong kind en hoe deze interactie de prikkel en het materiaal voor de therapie kan leveren. Voor onze lezers hebben we een kort nawoord toegevoegd waarin we vertellen welke vooruitgang Trudy had geboekt rond haar derde verjaardag, toen de behandeling werd beëindigd.

1-6-2005 - Edna Adelson, Selma Fraiberg
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van de redactie

Ouderschap & Ouderbegeleiding probeert niet bewust om actueel te zijn, maar keer op keer sluit de inhoud verrassend goed aan bij de actualiteit. Op dit moment wordt die overheerst door weer een kinderbeschermingsdrama, en door kritiek op gezinsvoogden en de gehele jeugdzorg. Denk echter niet dat Nederland uniek is op dit punt. U vindt in dit nummer beschouwingen over soortgelijke drama’s en soortgelijke kritiek-op-hulpverleners in de Verenigde Staten (de recensie) en in Groot-Brittannië (‘Bladeren’); en een bijdrage over misschien het allerlastigste aspect van kinderbescherming: het contact van biologische ouders met een uit huis geplaatste kind.

1-6-2005 - Alice van der Pas
Editie 2 - 2005
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website