Magazine Logo

Er zijn 15 resultaten voor:

Placeholder image

Angst als als raadgever - Inleiding op het thema

Hulpverlenen is peentjes zweten. Een van de moeilijkste kanten van het vak is omgaan met onzekerheid, met dilemma's en met angst. Angst om kindermishandeling bespreekbaar te maken, angst dat je het niet kan oplossen, angst dat je iets over het hoofd ziet, dat je een fout maakt. Angst raakt vaak de kern van de zaak. Waar komt die angst vandaan, wat zegt dat over jou, over de ouders tegenover je? Als jij er niet mee om kan gaan, wie dan wel? Een hulpverlener die dat onder ogen durft te zien kan verschil maken. Zeker in de jeugdzorg. Er is veel angst in de jeugdzorg. Bij hulpverleners, organisaties en niet in de laatste plaats bij ouders en kinderen zelf. Recente zaken zoals 'het kind in de kofferbak' en het 'Maasmeisje' hebben tot felle kritiek op de jeugdzorg geleid. Er wordt veel gesproken over het signaleren van kindermishandeling: wanneer moet je in actie komen, wanneer is het niet meer acceptabel en moet er ingegrepen worden? Dat leidt tot protocollen, aangescherpte rapportage-eisen en roep om meer overleg en samenwerking tussen instellingen. Het leidde ook tot een groter aantal kinderen dat uit huis werd geplaatst.

1-10-2008 - Ineke Huibregtsen en Pieter Remmerswaal
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een wensopa en -oma voor mijn kind - een onverwachte bron van 'goede ouder'-ervaringen

De moeder in dit persoonlijke verhaal beschrijft haar zoektocht en de struikelblokken daarbij naar de gewenste grootouders voor haar nog ongeboren kind. Van de vier biologische grootouders leeft er nog maar één, terwijl moeder zichzelf ook beschrijft als een Kopp-kind: Kind van een ouder met een ernstig psychiatrisch probleem. Die ouder kan niet dat grootouderschap bieden dat moeder voor haar kind wenst. Het vinden van beschikbare, maar niet-biologische grootouders blijkt een onverwacht geschenk.

1-10-2008 - Parel van Panama
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

En als er iets is, kun je opa en oma bellen - Over grootouders als buffers

Ouderbegeleiders hebben in hun werk niet alleen met ouders, maar direct of indirect ook met grootouders te maken. Naar schatting de helft van de ouders in de hulpverlening krijgt steun van grootouders bij de opvoeding van hun kind(eren), de andere helft niet. Op grond van het theoretisch concept van Alice van der Pas over bufferprocessen bij het opvoeden, wordt onderzocht op welke wijze grootouders daar al of niet deel van uitmaken en hoe ouderbegeleiders daarbij activerend te werk kunnen gaan. De auteur pleit voor meer achtergrondkennis over grootouders bij ouderbegeleiders.

1-10-2008 - Sonja van Dijk
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Grootouders en hulpverleners in de jeugdzorg

Het doel van deze studie is het onderzoeken van de omstandigheden waaronder grootouders en jeugdhulpverleners met elkaar te maken krijgen en welke factoren bijdragen aan een positieve werkrelatie. Daartoe werden gegevens verzameld van 63 grootouders, wier kleinkind hulp van een instelling voor jeugdhulpverlening kreeg en van 21 maatschappelijk werkers van die instellingen. Grootouders en maatschappelijk werkers bleken met elkaar in contact te komen in vijf verschillende situaties. Factoren die volgens grootouders bijdragen aan een positieve werkrelatie zijn onder anderen, het krijgen van emotionele en materiële steun, advies, hulpverlening en informatie en de overtuiging dat de werker competent is. De hulpverleners noemden als belangrijke factoren in dit verband onder anderen de zorgzaamheid van grootouders voor hun kleinkind, en het tonen van respect en meegaandheid bij de hulpverlening. Relaties tussen grootouders en maatschappelijk werkers kunnen worden beschouwd als een uitwisseling van hulp- en steunbronnen. Die uitwisseling kan echter niet los gezien worden van het begrip 'macht'.

1-10-2008 - James W. Gladstone & Ralph A. Brown
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Grootouders van nu

Welke plaats hebben grootouders in het hedendaagse familieleven? In de loop van de twintigste eeuw leek de rol van grootouders steeds marginaler te worden. Maar de laatste decennia blijkt dat de bijdrage van grootouders aan de zorg voor kleinkinderen langzamerhand een onmisbaar onderdeel van het gezinsleven van hun kinderen wordt en dat grootouders zelf de omgang met en zorg voor hun kleinkinderen als een belangrijke en plezierige vorm van vrijetijdsbesteding zijn gaan zien. Dit artikel beschrijft vanuit gezinssociologisch perspectief hoe, in samenhang met bredere maatschappelijke ontwikkelingen, de positie van grootouders in de afgelopen eeuw veranderde. De nadruk ligt op de recente periode, waarin het grootouderschap een nieuw aanzien en een andere vorm kreeg. Met name wordt ingegaan op de moderne grootouderrol die zowel grootouders als hun kinderen confronteert met andere eisen en nieuwe dilemma's.

1-10-2008 - Ali de Regt
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Grootouderschap: verandering van positie en nieuwe kansen in ouder-kindrelaties

Bij opvoedproblemen komt vaak ter sprake hoe ouders zelf groot zijn geworden. Is het beeld van hun jeugd negatief, dan is de kans groot dat zij geen beroep doen op de grootouders bij het grootbrengen van hun kind. Een moeizame ouder-kind relatie lijkt zo een vervolg te krijgen in een moeizame grootouder-, ouder-, én grootouder- kleinkindrelatie. Maar is dit wel zo'n onomstotelijk, causaal verband? Of zijn er momenten, waarop relaties nieuwe kansen krijgen en zou de hulpverlening meer oog kunnen hebben voor deze momenten en deze leren te gebruiken?

1-10-2008 - Hanneke Miley
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1-10-2008 -
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Thema: Grootouderschap - wat weten we ervan? - Inleiding op het thema

Toen wij, ouderbegeleiders/redactieleden, van onze dochters vernamen dat ons beider grootouderschap zich aandiende gebeurde er veel. Maar vooral de herinnering aan onze eigen ervaringen met aanstaand ouderschap kwam sterk naar de voorgrond. Natuurlijk ontbraken de trots en de roze wolken niet: je nageslacht zorgt dat je via hen voortleeft, en je bent trots op je kind en bij voorbaat op je kleinkind. Je bereidt je voor op je nieuwe rol waarin zich bijvoorbeeld een onbeheersbaar verlangen tot verwennerij aandient. Maar ook existentieel/angstige vragen als: wat als je kind iets bij de bevalling overkomt, en wat als haar kind niet gezond is, en vooral de angst dat je kleinkind in zijn/haar leven iets kan overkomen wat je je kind niet toewenst? Je ouderschap krijgt een extra dimensie: besef van verantwoordelijk-zijn in het kwadraat! En wat is de keerzijde als je het ouderschap van je kind helpt ondersteunen? Wat doe je als ouderbegeleider eigenlijk met grootouders? Informeer je naar hen bij de ouders die je begeleidt; nodig je hen ook uit? Realiseren we ons dat grootouder worden doorgaans niet alleen de aankondiging is van de laatste levensfase, maar ook dat je ouderschap via bewuste en onbewuste dynamieken opnieuw wordt aangewakkerd?

1-10-2008 - Hanneke Miley en Pieter Remmerswaal
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Intergenerationele steun aan gezinnen met gehandicapte kinderen - Een literatuuroverzicht naar de rol van grootouders

Het moderne gezin verandert in demografisch opzicht. Maar intergenerationele relaties en uitwisseling van steunbronnen worden nog steeds waardevol geacht. Er is toenemend literatuur beschikbaar over het belang van de rol van grootouders in de gezinnen van hun kinderen. In tegenstelling daarmee is er maar beperkt onderzoek verricht naar de steun die grootouders geven aan gezinnen met gehandicapte kinderen. Dit is een leemte in onze kennis, omdat we weten dat gezinnen met gehandicapte kinderen meer verzorgingsverantwoordelijkheden hebben en meer emotionele steun behoeven. Bestaande onderzoeken bevestigen de waarde van grootouderlijke steun, maar zijn kleinschalig, richten zich op de visie van ouders (lees: moeders) op die steun, en zijn vaak gebaseerd op Noord-Amerikaanse gegevens. Er moet echter ook aandacht komen voor de steun die grootouders daarbij zelf nodig hebben. Dit artikel beschrijft onderzoeksgebieden waar onbeantwoorde vragen liggen en waar verder onderzoek vereist is. Allereerst moeten de verschillende behoeften aan steun van ouders, grootouders en andere familieleden ontward worden evenals de diverse effecten van de steun van grootouders die verschillende gezinsleden ervaren. Het exploreren van de behoefte aan steun van grootouders zelf geeft indicaties voor verder beleid en voor verdere dienstverlening.

1-10-2008 - Wendy Mitchell
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Interviews met een Turkse en een Marokkaanse moeder over grootouderschap in hun families

In een thema over grootouderschap mocht het verhaal van ouders met een migratiegeschiedenis in de familie en die andere culturele afkomst en de betekenis daarbij van hun religie niet ontbreken, zo vond de themaredactie. Dat bleek een te zwaar aangezette en nogal gegeneraliserende verwachting. Evenals de vraag of grootouders in hun families en culturen een structurele rol als oppas-opa en -oma vervullen. Van een gegeneraliseerd beeld, of van algemene conclusies t.a.v. grootouderschap bij families met een migratieverleden kan natuurlijk geen sprake zijn. Elk gezin en elke familie heeft een unieke cultuur en geschiedenis, elk ouderpaar is uniek en ook de rol van grootouders voor ouders en kleinkinderen, zo leerden wij er weer van.

1-10-2008 - Pieter Remmerswaal
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kolom - Simpel, toch?

Vrij! Ik ben zelfstandig en vrij gevestigd psychotherapeut. Dat wil zeggen dat ik niet al het 'gedoe' heb zoals wanneer je in een instelling werkt. Prachtig hoeveel vrijheid dit me geeft. Ik deel mijn tijd helemaal zelf in! Ik bepaal wanneer ik ouders spreek. Ik bepaal hoe mijn verslaglegging eruit ziet. Ik bepaal wat de kleur van mijn kamer is en welk meubilair ik kies.

1-10-2008 - Bert Krapels
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - nota bene Een allerhande aan artikelen en boeken kort gesignaleerd: Nederlands en anderstalig, oud en nieuw, praktisch en theoretisch, verzorgd (en soms geannoteerd)1-10-2008 - Alice van der Pas.
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - recensie1-10-2008 - Dr. Marianne C. Kasius
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Naar Jeugdzorg zonder Angst voor de Angst - een studiedag met Peter Adriaenssens - Deel 11-10-2008 -
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van de redactie

Ouderschap & Ouderbegeleiding bestaat 10 jaar en verschijnt deze elfde jaargang in een nieuwe jas. We vieren het jubileum op 28 oktober met een bijzonder symposium. Onder de titel ' Wat leren we van ouders' behandelen 5 gerenommeerde sprekers in workshops wat we kunnen leren van kijken naar ouders. Iedere spreker gebruikt films. Soms is dat een 'gouwe ouwe' zoals het materiaal van Vivian Shapiro, soms zijn dat recentere beelden zoals een documentaire over de jeugdbescherming. De sprekers nemen daarbij goed de tijd om samen met de deelnemers te observeren en lessen voor de praktijk te formuleren. Werken met ouders is immers niet altijd gemakkelijk en professionals die dagelijks de moeite nemen om naast de ouders te gaan staan verdienen doordachte methodische back-up.

1-10-2008 - Ineke Huibregtsen
Editie 3 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website